Micropiet (Dụng cụ hút mẫu chất lỏng

Micropiet (Dụng cụ hút mẫu chất lỏng

Pipette định lượng đơn kênh thể tích 1-10uL

Đặc điểm: Dụng cụ hút mẫu định lượng thể tích 1-10uL Có thể hấp tiệt trùng được cả cây Bảo...

Xem thêm

Pipette định lượng đơn kênh thể tích 10-100uL

Đặc điểm: Dụng cụ hút mẫu định lượng thể tích 10-100uL Có thể hấp tiệt trùng được cả cây Bảo...

Xem thêm

Pipette định lượng đơn kênh thể tích 100-1000uL

Đặc điểm: Dụng cụ hút mẫu định lượng thể tích 100-1000uL Có thể hấp tiệt trùng được cả cây Bảo...

Xem thêm

Pipette định lượng đơn kênh thể tích 2-20uL

Đặc điểm: Dụng cụ hút mẫu định lượng thể tích 2-20uL Có thể hấp tiệt trùng được cả cây Bảo...

Xem thêm

Pipette định lượng đơn kênh thể tích 20-200uL

Đặc điểm: Dụng cụ hút mẫu định lượng thể tích 20-200uL Có thể hấp tiệt trùng được cả cây Bảo...

Xem thêm

Pipette định lượng đơn kênh thể tích 500-5000uL

Đặc điểm: Dụng cụ hút mẫu định lượng thể tích 500-5000uL Có thể hấp tiệt trùng được cả cây Bảo...

Xem thêm